Privacy Notice

BLCC wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We will use FB to share the lighter side of our company and aim for long-term relationships with our clients.

We will use LinkedIn to share and update unique and valuable information for all your business language & communication trainings.

We will use Twitter to inform you what is happening and filter noise into knowledge, providing important updates in business language & communication trainings and connecting you to the world!

BLCC wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt BLCC zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

> duidelijkheid
> doelbeinding 
> opslagbeperking & gegevensminimalisatie
> juistheid 
> confidentiality / integrity/ availability 

waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

 

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

> contract uitvoeren
> wettelijke bepaling
> vitaal belang
> algemeen belang
> gerechtvaardigd belang

    
Doel en rechtmatigheid

BLCC zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. aankoop van taal- of communicatieopleiding, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat BLCC alle gegevens goed beveiligt. Hiertoe nemen wij de nodige technische en organisatorische maatregelen, BLCC voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

 

De door BLCC verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. opleiding geven, toegang verlenen op e-learning tools, e-assessment tools, …) Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

 

Omdat BLCC u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.  

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief op onze website.

Indien BLCC om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

BLCC is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor BLCC? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke               BLCC

Maatschappelijke zetel                               Pres. Kennedylaan 9B, 8500 Kortrijk

                                                                       +32(0)56 22.73.51

Functionaris gegevensbescherming       Sarah Debels – finance@blcc.be

 

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit                    CBPL - Privacy Commissie

Contactgegevens                                        Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                                                                         +32 (0)2 274 48 00

                                                                         commission@privacycommission.be

BLCC is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van BLCC de verwerkingsverantwoordelijke zijn. BLCC is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij BLCC als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

> inzage 
> rectificatie
> wissen
> beperking 
> overdraagbaarheid
> bezwaar
> profilering weigeren
 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

 

Cookies

Onze website gebruikt de volgende cookies: Google Analytics (analytische cookie)

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.

Cookies uitzetten?

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Contact

Hebt u nog vragen? Contacteer ons dan zeker! We helpen u graag verder.

+32 (0) 2 725 00 52

welcome@blcc.be